Liceum Ogólnokształcące

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Organem prowadzącym Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera.  
  3. Nauka w szkole jest B E Z P Ł A T N A.
  4. Siedziba szkoły  mieści się w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia 42.
  5. Dane  do kontaktu: tel. 34 370 79 55, 501 488 391 , e-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

II. CHARAKTERYSTYKA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

     W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy  z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski,  historia,  wiedza
o społeczeństwie,  matematyka, fizyka, informatyka. Dodatkowo, z każdego z ww. przedmiotów prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W zakresie
każdego z przedmiotów uczniowie realizują pełną Podstawę Programową. Czteroletni okres nauki kończy przystąpienie ucznia do egzaminu maturalnego.
   Przebieg procesu dydaktycznego jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego ucznia na płaszczyźnie form i metod nauczania. Uczniowie objęci są opieką Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, który w oparciu o zalecenia ujęte w orzeczeniu do kształcenia specjalnego przyznaje zajęcia dodatkowe tj. rewalidacja, logopedia, tyflopedagogika, surdopedagogika, neurostymulacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofedbeck , robotyka.
     Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe: koło teatralne, koło taneczne, szkolny klub sportowy, muzykoterapia.
     Uczniowie objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach uczestniczą w regularnej terapii psychologicznej.
     Nauka odbywa się w małolicznych (maksymalnie pięcioosobowych) klasach.
     Wszytskie zajęcia w szkole są B E Z P Ł A T N E.

 

III. SPECYFIKA SZKOŁY:

     Proces  dydaktyczno-wychowawczy realizowany w szkole odbywa się w oparciu o katolickie wartości i ma na celu stworzenie optymalnych warunków do integralnego rozwoju ucznia w zakresie formacji fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej i duchowej.
     Prawidłowy przebieg edukacji na wysokim poziomie gwarantuje wykwalifikowana kadra nauczycieli posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
     Uzupełnieniem przebiegu procesu nauczania jest udział uczniów w projektach edukacyjnych i konkursach międzyszkolnych.
     Każdy z uczniów może bezpłatnie korzystać ze wsparcia jakim jest codzienny, ciepły posiłek.
     Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie  może, odwiedzić szkołę
w dogodnym dla siebie terminie i wziąć udział w wybranych przez siebie zajęciach. Taka wizyta umożliwia rzeczywiste poznanie „życia codziennego” naszej szkoły i znacznie ułatwia dokonanie właściwego wyboru.