Regulamin rekrutacji

Regulamin  rekrutacji

Katolickiej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK

im. św. Antoniego z Padwy

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2016 r. nr 1943, 1954, 1985, 2169

oraz z 2017 r., poz. 60) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 357)

-- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 marca 2017 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z2017r. poz. 610

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie świadectw,

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. poz. 23)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,

uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz

uczestników studiów doktoranckich z późniejszymi zmianami

§1 Przepisy ogólne

1). Regulamin stanowi podstawę rekrutacji absolwentów szkół podstawowych oraz

gimnazjów do Katolickiej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK im. św. Antoniego z Padwy z oddziałami dla uczniów:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

b) z normą intelektualną- niepełnosprawnych w zakresie ruchu, wzroku, słuchu,

z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

§2 Terminy składania dokumentów przez kandydatów

Termin złożenia dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami. 

§3 Dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie.

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /gimnazjum

2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego lub zwolnieniu z tego egzaminu,

3) aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

4) zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w wybranym zawodzie,

5) w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, sprzedawca wymagane są badania epidemiologiczne,

6) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat je posiada,

7) wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranego zawodu,

8) 3 zdjęcia.

§4 Kryteria przyjęcia do szkoły

1)      Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

a)      W skład komisji wchodzą: z-ca dyrektora, nauczyciel zawodu, psycholog

2)      Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest:

a)      przygotowanie i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

b)      analiza i ocena dokumentacji kandydatów.

c)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego Rodzicami/ Opiekunami Prawnymi

3)      W kompetencjach Komisji leży wybór właściwego dla kandydata kierunku kształcenia.

4)      Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości

dokumentacji;

5)      Ewentualna negatywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej wymaga każdorazowo pisemnego umotywowania.

6)      W przypadku nie zakwalifikowania kandydata do nauki w szkole przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora placówki w terminie do 7 dni.

7)      Wydana przez Dyrektora decyzja jest ostateczna i nie podlegająca dalszym roszczeniom.

8)      Podstawą nie przyjęcia ucznia do klas BS I stopnia Specjalnej mogą być między innymi;

a)      negatywna opinia szkoły macierzystej

b)      zachowania o charakterze niedostosowania społecznego

c)      zaburzenia zachowania stwarzające zagrożenie poziomu bezpieczeństwa dla innych uczniów,

d)      zaburzenia w sferze funkcjonowania społecznego uniemożliwiające pracę w zespole klasowym,

9)      Terminy rekrutacyjne zgodne są z corocznym postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży.

 

Częstochowa 6.05.2024