Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych
Prosimy o zapoznanie się Państwa z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 
                                                                  KLAUZULA INFORMACYJNA                  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest …………………………………………………………………………………………….., z siedzibą w ………………….……………………….…, tel. ………….………………………., e-mail: ………….……………………………

2. Zakres gromadzonych przez administratora danych ogranicza się do informacji, które niezbędne są do realizacji obowiązku edukacyjnego zgodnego z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) ogłoszona dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r., oraz zapisami statutowymi szkoły/placówki.

 

3. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego w punkcie 2 i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

4. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp np. nauczyciele, sekretarze szkoły, pedagodzy szkolni, psycholodzy, higienistki itp. oraz partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy i zgodnych z celami Prawa Oświatowego.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń i wymaganiami przepisów prawnych wyższego rzędu związanych z obowiązkiem nauki oraz zapisów wynikających ze statutu placówki/szkoły. W przypadku przetwarzania danych w celach promocji placówki do cofnięcia zgody przez użytkownika.

 

6. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą na adres:……………………………… ………………………………………………………..……………, pisemnej wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych osoby której one dotyczą.

 

7. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu za wyjątkiem celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) ogłoszona dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

9. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy) w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych.

 

10. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Panem Jarosławem Merdzik tel. +48 509 501 910, e-mail: iod@spsk.edu.pl

 

 

                                                                                            Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

                                                       

                                                                                              ……………………………………………………………….

                                                                                                       miejscowość i data, czytelny podpis