Miejsce zatrudnienia: bary, restauracje, stołówki szkolne, szpitalne, przedszkolne, hotele.

Absolwent w zawodzie kucharz małej gastronomii umie:

  • sporządzać potrawy, napoje
  • sporządzać surówki, sałatki, zakąski
  • wykończać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje
  • zestawiać potrawy i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka
  • wypiekać ciasta
  • obsługiwać maszyny i urządzenia kuchenne

            Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.