Zajęcia specjalistyczne

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, w szkole prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
- Terapia dziecka autystycznego i z Zespołem Aspergera,
- Rewalidacja,
- Tyflopedagogika,
- Surdopedagogika,
- Logopedia,
- Neurostymulacja,
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
- Biofeedbeck,
- Integracja Sensoryczna,
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.