Procedury bezpieczeństwa COVID

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii PDP

Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 Na podstawie art. 68 ust, 1 pkt. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2021 roku oraz Zarządzeniem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w sprawie użytkowania budynku szkolnego przy ulicy Łukasińskiego 24 w Częstochowie wprowadzone z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim przepisy prawne zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2021/2022 a także na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.
Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.
 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020

..........................

(podpis dyrektora )

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021/2022 Dyrektora Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie z dnia 27.08.2021 r.

 Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

§ 1

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć.

§ 2

Ustalenia ogólne

Na terenie placówki odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz rewalidacyjne.
Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Za bezpieczeństwo i postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS w czasie COVID-19 odpowiada dyrektor szkoły.
Każda osoba wchodząca na teren placówki zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
Osoby wchodzące na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała.
Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 

PRACOWNICY SZKOŁY

Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście nr 3- tył budynku, od strony skweru.
Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy obowiązuje odkażanie  rąk płynem do dezynfekcji.
Kadra pedagogiczna po wejściu udaje się pokoju nauczycielskiego a potem bezpośrednio do wyznaczonych pomieszczeń.
Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
Na tablicy ogłoszeń widnieją numery telefonów do Stacji Sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych , z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
Pracownicy mający bezpośredni kontakt z uczniami pracują według harmonogramu.
Jeżeli pracownik szkoły lub przewozu szkolnego zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma prawo odmówić wejścia lub przewozu ucznia do placówki.
 

UCZNIOWIE

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Uczniowie wchodzą na teren placówki przypisanym wejściem- wejście główne (nr 1) lub tylne od strony skweru (nr 3).
Uczniowie nie korzystający przed lekcjami ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do przychodzenia do szkoły najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
Po szkole uczniowie mogą poruszać się jedynie oznakowaną stroną klatki schodowej.
Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w wyznaczonej szatni i zajmują tam wyznaczone miejsca.
Następnie udają się do odpowiednich pomieszczeń i oczekują na zajęcia szkolne.

ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNEJ

Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według planu w wyznaczonej sali zajęć.
Przy wejściu do sal znajdują się środki do dezynfekcji rąk.
W sali lekcyjnej może przebywać tylko jedna klasa z nauczycielem i opiekunem.
Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach.
Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonej szafce.
Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
W sali lekcyjnej znajdują się tylko przedmioty łatwe do dezynfekcji.
Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia odbywać się powinno co najmniej raz na godzinę.
Na bieżąco należy  dezynfekować sale ze szczególnym uwzględnieniem stolików, krzeseł, materacy.
10.  Wszystkie niezbędne czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonywane są zgodnie z obowiązującym w placówce przydziałem obowiązków.

11.  Zużyte środki ochrony osobistej należy  umieszczać w pojemnikach do tego wyznaczonych. 

12.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, zorganizowanej w sali świetlicowej lub innej wyznaczonej planem sali dydaktycznej. 

13.  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

14.  Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach.

15.  Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni[1] przed kolejnym wypożyczeniem.

16.  Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” .

17.  Żywienie w placówce odbywa się według następujących zasad:

Uczniowie danego zespołu klasowego spożywają drugie śniadanie oraz obiad w przydzielonych im na stałe salach lekcyjnych przy stolikach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania oraz przerwą obiadową, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stolików, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
Przed drugim śniadaniem wyznaczony pracownik rozwozi i rozdaje herbatę dla danej klasy, a następnie zbiera szklanki, kubki i sztućce, które myje w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimalnej 60 stopni C.
Wyznaczony pracownik rozwozi i rozdaje obiady dla danej klasy, a następnie zbiera zużyte naczynia i sztućce, które myje w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimalnej 60 stopni C.
18.  Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności.

§ 3

Organizacja pracy nauczycieli i specjalistów

Nauczyciele i specjaliści pracują  wg  ustalonego  planu zajęć.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel czeka na uczniów w przydzielonej sali lekcyjnej gdzie odbywają się wszystkie zajęcia danego oddziału.
Nauczyciele prowadzą zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami tak, aby zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami uczniów z różnych oddziałów równocześnie, czy przemieszczanie się uczniów pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
Wychowawcy lub nauczyciele na pierwszej lekcji wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji GIS dla uczniów i nadzorują częste mycie rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły.
Każdy nauczyciel dba, aby w miarę możliwości uczniowie zachowywali dystans społeczny- przynajmniej 1,5 metra miedzy sobą i nauczycielem.
Uczniowie jak najwięcej czasu powinni spędzać na świeżym powietrzu.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
10.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

11.  Nauczyciele i specjaliści stosują wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.

12.  Wychowawcy organizują pracę swojej klasy, kontaktują się z nauczycielami uczącymi i rodzicami uczniów. Są w stałym kontakcie z wicedyrektorem. Zbierają oświadczenia i inną dokumentację od rodziców.

13.  Wychowawcy zobowiązani są do aktualizowania na bieżąco w dziennikach lekcyjnych oraz sekretariacie uczniowskim numerów telefonów do rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

Organizacja zajęć specjalistycznych

Nauczyciele rewalidacji
a)  Realizują zajęcia z dziećmi na terenie szkoły  wg  ustalonego harmonogramu.

b) Prowadzą zajęcia w  przyporządkowanych salach.

c) Na zajęciach wykorzystują pomoce dydaktyczne, które są dezynfekowane po każdych zajęciach.

d)  Organizują pracę tak, aby uczniowie nie kontaktowali się bezpośrednio ze sobą.

e)  Organizują zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem pracy przy otwartych oknach.

f)  Obserwują uczniów pod względem zdrowotnym i informują dyrektora o potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem lub jakiejkolwiek wątpliwości wynikającej z pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.

g)  Po zakończonych zajęciach odprowadzają ucznia, który posiada zgodę na samodzielny powrót do drzwi wyjściowych, lub przekazują pod opiekę świetlicy, rodzicowi / opiekunowi. 

 

§ 4

Organizacja pracy pomocy nauczyciela

 

Pomoce nauczyciela odbierają uczniów od rodzica lub od przewoźnika, i prowadzą do sali, w której uczniowie mają zajęcia.
Czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonują zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.
Wietrzą salę zajęć co najmniej raz na godzinę.
4.      Dezynfekują sale zajęć pomiędzy  wejściem uczniów.
Wykonują codziennie, bieżące prace porządkowe w sali,  (ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości stolików, krzeseł , materacy, drzwi i klamek) i  toalecie.
 

§ 5

Organizacja pracy personelu sprzątającego

Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
2.      Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
Personel sprzątający wietrzy pomieszczenia i dezynfekuje powierzchnie dotykowe –poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych oraz miejsca odbioru uczniów przez rodziców lub przewoźnika, systematycznie uzupełnia pojemniki z płynem do dezynfekcji.
Na bieżąco monitorują stan dozowników na mydło oraz ręczników i papieru toaletowego.
W przypadku podejrzenia zarażeniem COVID-19 u osób przebywających w danej sali przeprowadza sprzątanie i dezynfekcję tego pomieszczenia oraz ciągów komunikacyjnych.
 

§ 6

Organizacja pracy opiekuna przewozu;

 

Uprawnieni uczniowie są dowożeni na zajęcia przewozami szkolnymi.
Przewoźnik stosuje dotychczasowe przepisy dotyczące przewozu dzieci, oraz wyposażony jest w środki ochrony osobistej.
Opiekun przewozu stosuje wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące bezpieczeństwa i opieki podczas przewozu uczniów .
Na miejsce zbiórki uczniowie przychodzą z opiekunem.
Uczniowie i opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa
Podczas wsiadania do busa nauczyciel dezynfekuje uczniom dłonie.
W przypadku stwierdzenia objawów choroby opiekun ma prawo odmówić zabrania ucznia do placówki , pozostawiając go pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego jednocześnie informując o zaistniałej sytuacji przełożonego.
Opiekun dba o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przewozu dzieci: uczniowie w busie siedzą zgodnie z wytycznymi nauczyciela i mają założone maseczki.
Za posiadanie przez ucznia maseczki odpowiada opiekun lub rodzic.

§ 7

Organizacja pracy pielęgniarki;

 

Pielęgniarka udziela uczniowi pierwszej pomocy na zgłoszenie nauczyciela.
W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym pielęgniarka przebywa tylko z jednym dzieckiem.
W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, pielęgniarki poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinny stosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuch barierowy wodoodporny.
 

§ 8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia COVID- 19

Dziecko u którego stwierdzono podejrzenia zakażeniem COVID- 19 przez pielęgniarkę wyposażoną w środki ochrony osobistej zostaje odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu- izolatce. 
Pielęgniarka  pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu z dzieckiem utrzymując w miarę możliwości dystans społeczny minimum 2 metry odległości.
Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego samopoczucia dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

11.  Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

§ 9

Rodzice uczniów

Rodzice i opiekunowie uczniów zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego związanego z  pandemią COVID-19, dostępnych na stronie internetowej szkoły;
Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Przyprowadzają do szkoły lub odprowadzają do przewozu tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Dotyczy to również objawów innych chorób, w tym przeziębienia.
Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły, nie wchodzi na teren placówki.
Opiekunowie dzieci odprowadzający dzieci w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora mogą wejść na teren szkoły i przebywać wyłącznie w strefie wydzielonej (hol na parterze, winda, oznakowana strona klatki schodowej).
Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
10.  Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

11.  Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 

12.  Należy  zachować od opiekunów i pracowników dystans min. 1,5 m.

13.  Rodzice/opiekunowie pilnują aby dziecko nie zabierało do szkoły zbędnych przedmiotów.

14.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

15.  Rodzice/opiekunowie zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

16.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły.

17.  Rodzice/opiekunowie dbają o higienę osobistą dziecka, ubierają je codziennie w czystą odzież, stosowną do pogody.

18.  Rodzice/opiekunowie zaopatrują dziecko w niezbędne środki higieniczne używane przez nie, typu: chusteczki, chusteczki nawilżane, pieluchomajtki.

19.  Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

20.  Osoba wyznaczona przez dyrektora  może przy wejściu do szkoły dokonywać pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

21.  Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej lub pomiar temperatury będzie podwyższony dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły.

22.  Pomoc nauczyciela pomaga dziecku rozebrać się z odzieży wierzchniej  pozostawiając ją  w wyznaczonym miejscu w szatni i zaprowadza dziecko do wyznaczonej sali lekcyjnej.

23.  Rodzic/ opiekun prawny o zadeklarowanej godzinie przychodzi do szkoły po dziecko.

24.  Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole, które dostępne są na stronie internetowej szkoły i poświadczają podpisaniem oświadczenia (załącznik 2), Uczniowie pełnoletni mogą wypełnić oświadczenie (załącznik 3), samodzielnie.

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

Na czas pandemii  należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią trzeba pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 metra, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.
Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom, zgodnie z ustaleniami: za pomocą poczty elektronicznej,  SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.
Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  nauczycieli, innych pracowników szkoły należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkolyspecjalnespsk@o2.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numerem telefonu 34 361 56 96 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na ww. adres  lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 13.00 do 15.00.
Sprawy administracyjne adresowane do sekretariatu szkoły należy kierować w formie elektronicznej na adres szkolyspecjalnespsk@o2.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numerem telefonu 34 361 56 96 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
10.  Osoby nie umówione przebywają na zewnątrz szkoły, czekając na decyzję
o możliwości wejścia na teren szkoły,

11.   w/w osoby obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

12.  Korespondencję można przekazać portierowi przy wejściu nr 1 lub 3 do szkoły,

§ 11

Postanowienia końcowe

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

 

Załącznik A

.................................................

    (imię i nazwisko ucznia)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć”, będącą załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w/w procedur związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły lub busa tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:
-przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

-w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Nikt z członków naszej rodziny w ciągu 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem lub przebywającą w kwarantannie.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 

 

 

..............................................                                           …………......................................

    (miejscowość, data)                                                       (podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

 

Załącznik B

 

...................................................

               (imię i nazwisko)

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć”, będącą załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Szkoły.
Ja ani nikt z członków mojej rodziny w ciągu 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem lub przebywającą w kwarantannie.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w/w procedur związanych z reżimem sanitarnym.
 

 ..........................................                                                ..............................................

  (miejscowość, data)                                                                   ( podpis ucznia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021/2022 Dyrektora Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie z dnia 27.08.2021 r.

 

Koncepcja organizacji pracy szkoły i realizacja jej zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie nauczania zdalnego oraz hybrydowego.

 

§ 1.

Wprowadza się następujące rozwiązania:

1. W okresie od 1 września 2021 r. jeżeli zajdzie uzasadniona względami epidemicznymi potrzeba szkoła może prowadzić kształcenie na odległość.

2. Kontynuowana jest realizacja podstawy programowej. Nauczyciele modyfikują programy nauczania o metody elektroniczne oparte na zbiorze aplikacji dostępnych na platformach i za pomocą usług, o których mowa w pkt. 3. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego rozkładu materiału, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, w szczególności zapewniając realizację podstawy programowej.

3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje szkolną stronę oraz metody elektroniczne oparte na zbiorze aplikacji dostępnych na platformach i za pomocą następujących usług:

3.1. Poczta elektroniczna

3.2. Platforma Office 365

3.3. Inne aplikacje komunikacji grupowej, np: Messenger, Skype, WhatsApp, Zoom itp.

3.4. Inne wybrane przez nauczyciela platformy lub narzędzia.

4. Materiały do pracy z uczniami z poszczególnych przedmiotów przesyłane są przez nauczycieli do administratora szkolnej strony do czwartku poprzedzającego dany tydzień nauki.

4. Wszyscy nauczyciele obligatoryjnie korzystają z podanych metod elektronicznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Biorąc pod uwagę zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, tablet, telewizor, telefon itp.) i ich dostępności w domu, a także sytuację rodzinną uczniów, czas bezpośredniej pracy nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem ekranów komputerowych nie powinien przekroczyć 50% tygodniowego wymiaru zajęć.

5. Platformą elektroniczną, na której odbywają się lekcje online wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu jest Platforma Office 365. Dobór innych narzędzi możliwy jest jako uzupełnienie możliwości a nie jej zastąpienie.

6. Konsultacje uczniów oraz rodziców uczniów z nauczycielami odbywają się poprzez aplikację Teams.

7. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów prowadzonych zdalnie oparty jest na dotychczasowym tygodniowym rozkładzie zajęć z uwzględnieniem następujących wytycznych:

7.1. Zajęcia lekcyjne prowadzone zdalnie z oddziałem klasowym rozpoczynają się w terminach wynikających z tygodniowego planu zajęć. Ewentualna modyfikacja planu zajęć może mieć związek z równomiernym obciążeniem uczniów w ciągu każdego dnia lub organizacją zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

7.2. Zajęcia on-line będą mogły trwać 30 minut.

7.3. Nauczyciel uwzględniając na jednostce lekcyjnej prowadzonej zdalnie zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

7.5. Nauczyciel na prowadzonej lekcji zdalnej wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu.

7.6. Nauczyciel na prowadzonej zdalnie jednostce lekcyjnej przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.

7.7. Uczeń nie musi realizować zadań w określonej porze lekcji, jeśli jest to z różnych względów utrudnione lub niemożliwe. Wyjątek stanowią zdalne lekcje on-line prowadzone o określonej godzinie według ustalonego wcześniej planu. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi danego przedmiotu.

8. Szkolny psycholog i pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców w dotychczas ustalonych godzinach poprzez aplikację teams.

9. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane są  z wykorzystaniem szkolnej strony oraz poprzez metody elektroniczne oparte na zbiorze aplikacji dostępnych na platformach internetowych.

10. Konsultacje uczniów oraz rodziców uczniów ze specjalistami odbywają się poprzez aplikację Teams.

11. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:

11.1. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi przekazywanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu lub poczty elektronicznej.

11.2. Ocenianiu podlegają dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

11.3. Ocenianiu podlegają inne wskazane przez nauczycieli formy pracy.

12. Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć.

12.1. Lekcje dokumentowane są w dzienniku, z tą różnicą, że w polu temat zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje "Nauczanie zdalne: Temat lekcji. (Precyzyjnie określone metody i formy realizacji np. platforma office 365, strona szkoły)".

12.2. Podczas nauczania zdalnego sprawdzana jest obecność uczniów.

12.3. Jeżeli z przyczyn losowych (np. technicznych) uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach rodzic ma prawo prosić o usprawiedliwienie takiej nieobecności wychowawcę podając przyczynę.

13. Nauczyciele biblioteki wykonują czynności zlecone przez dyrektora szkoły, w szczególności:

13.1. Raz w tygodniu opracowują zestawienie interesujących i wartych przeczytania materiałów internetowych dotyczących lektur, ich filmowych adaptacji, wydarzeń kulturalnych, itp. Zestawienia przekazują wszystkim uczniom za pomocą szkolnej strony.

14. Nauczyciele świetlicy wykonują czynności zlecone przez dyrektora szkoły, w szczególności:

14.1. Raz w tygodniu opracowują materiały dodatkowe do pracy zdalnej wynikające z zainteresowań i predyspozycji uczniów. Materiały przekazują wszystkim uczniom za pomocą szkolnej strony.

15. Dyrektor ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.

 

§ 2.

Zobowiązuje się nauczycieli do odbioru poczty elektronicznej przekazywanej na adresy podane przez nauczycieli do użytku służbowego oraz śledzenia pojawiających się informacji i wiadomości na stronie szkoły przekazywanych przez dyrektora szkoły, wicedyrektorów oraz realizacji zawartych w nich wytycznych.
Nauczyciel loguje się do aplikacji Teams o godzinie wyznaczonej tygodniowym planem zajęć.
Lekcje prowadzone zdalnie będą poddawane obserwacjom doraźnym, w tym obserwacjom niezapowiedzianym.
Zobowiązuje się wychowawców do ustalenia czy uczniowie ich klas mają zapewniony w domu dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających uczestnictwo w nauczaniu zdalnym. Raport należy złożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia przejścia na nauczanie zdalne lub nauczanie hybrydowe.
§ 3.

Czynność, o której mowa w § 2 pkt.1 powinna być wykonywana nie rzadziej niż dwa razy dziennie - przed godziną rozpoczęcia planowych zajęć edukacyjnych oraz po godzinie ich zakończenia, w każdy dzień planowych zajęć danego nauczyciela, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

§ 4.

Nauczyciele, którzy z dowolnych przyczyn nie mają możliwości wykonania z domu czynności opisanych w § 1, § 2 lub § 3 zobowiązani są do stawiania się w pracy w czasie określonym według tygodniowego rozkładu zajęć obowiązującego w bieżącym roku szkolnym w celu wykonania tych czynności z wykorzystaniem szkolnego sprzętu.

§ 5.

W przypadku, gdyby zajęcia miałyby odbywać się w systemie hybrydowym, z częścią młodzieży zdalnie (np. klasy 1 i 3), a z częścią stacjonarnie (np. klasy 1):

1. Wszystkie zajęcia odbywają się w terminach wynikających z tygodniowego planu zajęć.

2. Nauczyciele realizują zajęcia stacjonarne zgodnie z koncepcją organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań w trybie kształcenia stacjonarnego, której załącznikiem jest niniejsza procedura.

3. Nauczyciele realizują zajęcia zdalne zgodnie z koncepcja organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. W przypadkach, w którym wymaga tego realizacja tygodniowego planu zajęć nauczyciele, którzy realizują w danym dniu zarówno nauczanie stacjonarne, jak i nauczanie zdalne, realizują nauczanie zdalne ze szkoły, z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego.

 


 
[1]  Patrz punkt 31 wytycznych „Organizacja zajęć”.