Stypendia szkolne 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024 

Rodzice, opiekunowie uczniów lub pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie   z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego wynoszącej 600,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz w/w dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 14.09.2023r. do pok. nr 12.

Nadmieniamy, że rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli psycholog szkolny Monika Pakulska lub pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

e-mail: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

W załącznikach  do pobraniu tu znajdują się:

 • druk wniosku o stypendium szklone na 2023/2024
 • oświadczenie wnioskodawcy dot. zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium szklonego
 • zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia
 • oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie
 • zaświadczenie o dochodach uczestnika Centrum Integracji Społecznej (CIS)
 • oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym tj. 2023r.,
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj.2022),
 • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przychodów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiąganym przez osoby fizyczne
 • potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego
 • wykaz wydatków kwalifikowanych do rozliczania stypendium szkolnego na rok 2023/2024
 • druk wniosku o zasiłek szkolny na rok szkolny 2023/2024
 • klauzula RODO dla wnioskodawców będących uchodźcami z Ukrainy