SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą

Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK.

Do szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: ruchową, słuchową, wzrokową, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

W szkole podstawowej kształcimy uczniów w klasach I-VIII.

Przyjmujemy również dzieci do oddziału przedszkolnego.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r. ż.

     W naszej szkole szczególny nacisk kładziony jest na indywidualizację pracy
z uczniem. Dla każdego z uczniów opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Dzięki temu dostosowuje się warunki i sposób nauczania dla każdego dziecka, aby jak najpełniej, na miarę swoich możliwości kształcił i usprawniał umiejętności oraz pogłębiał wiedzę.

     Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz tablice interaktywne, na których uczniowie mają możliwość doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności.

     Do dyspozycji uczniów udostępniona jest sala do ćwiczeń, wyposażona w sprzęt ze środków unijnych. Uczniowie bardzo lubią  z niej korzystać. Nie tylko rozwijają swoje umiejętności ruchowe ale także kształtują wyobraźnię poprzez różnorakie zabawy oraz  zgodne współdziałanie w grupie.

      Każdy uczeń naszej szkoły uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych. Posiadamy bogatą ofertę zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapewniamy wielospecjalistyczną opiekę wykwalifikowanej kadry, diagnozę i terapię z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, neurostymulację, rehabilitację ruchową, stymulację dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, integrację sensoryczną, muzykoterapię, arteterapię i biofeedback.

 

 ZAPEWNIAMY UCZNIOM

 • bezpłatną naukę,
 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich,
 • rodzinną atmosferę,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • promocję zdrowego stylu życia,
 • edukację w małych zespołach klasowych,
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych,
 • konsultacje oraz zajęcia  ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, terapeutą pedagogicznym, logopedą, doradcą zawodowym,
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogicznymi,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego zgodnie z potrzebami uczniów,
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach: w pracowni multimedialnej, komputerowej, technologicznej, logopedycznej, SI,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość korzystania ze świetlicy,
 • możliwość korzystania z pobytu w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • transport pomiędzy szkołą i ośrodkami.