SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

ZAWÓD - CUKIERNIK

CUKIERNIK


Miejsce zatrudnienia: cukiernie, piekarnie, małe zakłady gastronomiczne.

Absolwent w zawodzie cukiernik umie:

  • rozróżniać surowce i określać ich przydatność do produkcji wyrobów cukierniczych,
  • przechowywać surowce, półprodukty, wyroby gotowe,
  • piec wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
  • stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej,
  • stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla branży cukierniczej,
  • korzystać z receptur i informacji zawartych w instrukcjach,
  • dobierać surowce i metody produkcji określonego rodzaju wyrobu,
  • przeprowadzać kalkulację cenową gotowego wyrobu cukierniczego i ciastkarskiego.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.

CUKIERNIK


 Miejsce zatrudnienia: cukiernie, piekarnie, małe zakłady gastronomiczne.

Absolwent w zawodzie cukiernik umie:

- rozróżniać surowce i określać ich przydatność do produkcji wyrobów cukierniczych,

- przechowywać surowce, półprodukty, wyroby gotowe,

- piec wyroby cukiernicze i ciastkarskie,

- stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej,

- stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla branży cukierniczej,

- korzystać z receptur i informacji zawartych w instrukcjach,

- dobierać surowce i metody produkcji określonego rodzaju wyrobu,

- przeprowadzać kalkulację cenową gotowego wyrobu cukierniczego i ciastkarskiego.

 Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.

 

Galeria