SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

INFORMACJE OGÓLNE

I. INFORMACJE OGÓLNE

film "Zawód moich marzeń"

1. Katolicką Szkołę Branżową I Stopnia SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego:

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim a także z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem,
 • w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z Zespołem Aspergera.  

II. ZASADY REKRUTACJI

1.  Kandydatami do Szkoły mogą być absolwenci Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.
2.  Kandydaci powinni przedłożyli w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły następujące dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu z tego egzaminu).
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w wybranym zawodzie (druk do pobrania w szkole lub na stronie szkoły). W zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca wymagane są badania epidemiologiczne (sanepidowskie).
 5. Kwestionariusz osobowy do Szkoły Branżowej I stopnia - do pobrania

3. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 15 roku życia ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat.

4. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w formie elektornicznej.

5. W przypadku wolnych miejsc i spełnienia wyżej wymienionych wymogów, dyrektor szkoły może przyjmować uczniów w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

6. Szkoła kształci w następujących zawodach:

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 

Młodzież z normą intelektualną - niepełnosprawnych w zakresie: ruchu, wzroku, słuchu, z autyzmem, w tym Zespołu Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi: 

Proponowane zawody: 

III. ORGANIZACJA PRACY

 • Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Szkoła umożliwia swoim uczniom odbycie praktyk zawodowych na terenie warsztatów szkolnych, oraz zakładów pracy na terenie Częstochowy.
 • Podczas zajęć praktycznych zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.
 • Praktyki zawodowe prowadzone są na terenie szkoły w przystosowanych pracowniach lub w firmach zewnętrznych. Kierownik praktyk wspomaga rodziców i uczniów w znalezieniu praktyk dostosowanych do realizowanego profilu edukacyjno-zawodowego i indywidualnych potrzeb kandydata.
 • Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, oraz egzamin akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008. Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy krawca, sprzedawca. Nauczyciele zawodu posiadają uprawnienia egzaminatorów, co pomaga właściwie przygotować uczniów do egzaminów.
 • Dla uczniów spoza Częstochowy istnieje możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania z gorącego posiłku.


Dodatkowo w ramach egzaminu akredytacyjnego przeprowadzanego w naszej placówce młodzież może potwierdzić kwalifikacje związane z kształconymi przez siebie umiejętnościami zawodowymi. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytacyjnego jest Certyfikat. Jest to dokument posiadający znak TÜC CER, uznawany przez pracodawców w całej Europie.


 

Sukcesy uczniów:
Podczas trzyletniej  nauki uczniowie biorą udział w licznych, prestiżowych konkursach zawodowych w Polsce np. w:
 • Częstochowskim Święcie Palmy i Mazurka,
 • Śląskim Konkursie Kucharsko-Cukierniczym,
 • Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie,
 • Regionalnym Konkursie Hotelarskim. 

ZAPEWNIAMY UCZNIOM

 • bezpłatną naukę,
 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich,
 • rodzinną atmosferę,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • promocję zdrowego stylu życia,
 • edukację w małych zespołach klasowych,
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych,
 • konsultacje oraz zajęcia  ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem,surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, logopedą, doradcą zawodowym,
 • współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego zgodnie z potrzebami uczniów,
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach: w pracowni multimedialnej, komputerowej, technologicznych, logopedycznej, krawieckiej,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość korzystania ze świetlicy,
 • możliwość korzystania z ośrodków szkolno – wychowawczych,
 • transport pomiędzy szkołą i ośrodkami.