SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

 

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Organem prowadzącym Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba szkoły  mieści się w Częstochowie przy ul.  Łukasińskiego 24.

3. Dane  do kontaktu: tel/fax:  34 361 56 96, e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

4. Nauka w szkole jest bezpłatna.

5. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego:

 • w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera.  

II CHARAKTERYSTYKA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

 1. W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy  z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski,  historia,  wiedza o społeczeństwie ,matematyka, fizyka, informatyka.
 2. Dodatkowo, z każdego z ww. przedmiotów prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 3. W zakresie każdego z przedmiotów uczniowie realizują pełną Podstawę Programową.
 4. Czteroletni okres nauki kończy przystąpienie ucznia do egzaminu maturalnego.
 5. Przebieg procesu dydaktycznego jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego ucznia na płaszczyźnie form i metod nauczania.
 6. Uczniowie objęci są opieką Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, który w oparciu o zalecenia ujęte w orzeczeniu do kształcenia specjalnego przyznaje zajęcia dodatkowe tj. rewalidacja, logopedia, tyflopedagogika, surdopedagogika, neurostymulacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofedbeck , robotyka.
 7. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe tj.: koło teatralne, koło taneczne, szkolny klub sportowy, muzykoterapia.
 8. Uczniowie objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach uczestniczą w regularnej terapii psychologicznej.
 9. Nuka odbywa się w małolicznych (maksymalnie pięcioosobowych) klasach.

10.  WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOLE SĄ BEZPŁATNE.

 

III SPECYFIKA SZKOŁY:

 1. Proces  dydaktyczno-wychowawczy realizowany w szkole odbywa się w oparciu o katolickie wartości i ma na celu stworzenie optymalnych warunków do integralnego rozwoju ucznia w zakresie formacji fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej i duchowej.
 2. Prawidłowy przebieg edukacji na wysokim poziomie gwarantuje wykwalifikowana kadra nauczycieli posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Uzupełnieniem przebiegu procesu nauczania jest udział uczniów w projektach edukacyjnych i konkursach międzyszkolnych.
 4. Każdy z uczniów może bezpłatnie korzystać ze wsparcia jakim jest codzienny, ciepły posiłek.
 5. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie  może, odwiedzić szkołę w dogodnym dla siebie terminie i wziąć udział w wybranych przez siebie zajęciach. Taka wizyta umożliwia rzeczywiste poznanie „życia codziennego” naszej szkoły i znacznie ułatwia dokonanie właściwego wyboru. 
 6. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.spsk.czt.pl/ 

 

* szczegółowe informacje

 

 

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO SPSK im. św. Antoniego z Padwy

w Częstochowie 

DLA KANDYDATÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ 

POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

 

 

Od kandydatów do klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego SPSK im. św. Antoniego z Padwy  wymagane jest złożenie w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji: 

1.       Kwestionariusz osobowy - do pobrania tutaj 

2.       Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera.  
 wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 

3.       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

4.       2 zdjęcia (opisane- imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce). 

Nauka w szkole jest bezpłatna.

W rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy nie obowiązują progi punktowe, o przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna i kolejność złożonych wniosków.

 

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy  z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski,  historia,  wiedza o społeczeństwie ,matematyka, fizyka, informatyka. 

 

W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie jak również przez sekretariat placówki:

tel. 34- 361 56 96, 512 328 870 

adres: Częstochowa ul. Łukasińskiego 24.