SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy  w Częstochowie

Zgodnie z Rozporządzeniem  MEN  z dnia 14 maja  2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Od 1 czerwca do 7 czerwca istnieje możliwość konsultacji na terenie szkoły uczniów wszystkich klas po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy.

Harmonogram  konsultacji :

Liceum klasa I – Środa

2. Do 7 czerwca  nauczanie realizowane będzie nadal w miejscu zamieszkania ucznia z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość.

         K O N S U L T A C J E

  1. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów  od dnia 25 maja 2020r do dnia 7 czerwca 2020r. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów ósmoklasisty. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
  2. Obowiązują obostrzenia sanitarne (zakrywanie ust i nosa).
  3. AKTUALNIE DECYZJĄ MEN OBOWIĄZUJE NADAL ZDALNE NAUCZANIE.  

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY:

     Od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

     Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

     Do 7 czerwca br.:

  • Ponadto decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone do 07 czerwca 2020 r. W okresie tym nauczanie realizowane będzie nadal w miejscu zamieszkania ucznia z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.