SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

 

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK

 im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

W szkole podstawowej kształcimy uczniów w klasach I-VIII.

 Przyjmujemy również dzieci do oddziału przedszkolnego specjalnego od 3 roku życia.

 Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu głębokim od 3 do 25 r. ż.


Od kandydatów do klas Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK

im. św. Antoniego z Padwy 

wymagane jest złożenie w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji:

           1. Kwestionariusz osobowy do Szkoły Podstawowej - do pobrania tutaj.

           2. Numer ewidencyjny PESEL.

           3. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię 

               Psychologiczno- Pedagogiczną.

           4. Trzy zdjęcia (opisane- imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce).


Nauka w szkole jest bezpłatna.

      Do szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej

z niepełnosprawnościami: ruchową, słuchową, wzrokową, z autyzmem, z zespołem Aspergera

 oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie

do kształcenia specjalnego.Rekrutacja do szkoły odbywa się cały rok przez sekretariat placówki:

tel. 34- 361 56 96, 512 328 870

adres: Częstochowa ul. Łukasińskiego 24.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły –  kliknij tutaj .